VNSG Magazine September 2015 - page 3

3
VOOR
woord
ASTRID ZWIERS
Voorzitter VNSG
Begin dit jaar introduceerde de VNSG bovenstaande
pay-off met nieuw bijpassend logo, na een intensieve
discussie in het bestuur met mensen die verstand
hebben van marketing en communicatie. Heel leuk om
te doen en het werkt. Het uitspreken is het gaan doen.
Ik begon positief afwachtend aan dit traject, benieuwd
wat het ging brengen. En als visueel ingesteld mens
vond ik het in ieder geval erg leuk om erbij te zijn als
we een nieuw logo gingen kiezen. Er kwam zo’n hippe
vijftiger met rommelig haar en een
grote bril bij de bestuursvergadering
zitten en vertelde zo maar hoe we
met huidig logo en andere uitingen
overkwamen en wat daar aan
mankeerde.
Mmmm, dat kon inderdaad wel
beter. Gelukkig liet hij ook zien welke
verschillende imago’s de VNSG kan
krijgen met verschillende pay-offs
en logo’s. Wat kleur en een ander
beeldmerk alleen al kunnen doen! Er
ontstond een kleurrijk en energiek
gesprek over de kern van de VNSG;
wat zijn we eigenlijk, wat maakt ons
sterk en uniek? En hoe kunnen we
dat inzetten om ook in de toekomst
onze rol te vervullen voor SAP
gebruikers?
Eenmaal voor de pay-off en het logo gekozen, gingen
we ze uitproberen op de ALV bijvoorbeeld. En dan merk
je dat het ook echt gaat werken; je hebt een verhaal bij
je beeldmerk over wie je wilt zijn en waar je in gelooft.
En je weet als VNSG leden, bureau en bestuur dat je dat
verhaal met elkaar deelt.
Net als iedere organisatie moet de VNSG zich continu
vernieuwen naar gelang behoeftes veranderen van
organisaties en individuele leden, de producten en
koers van SAP. Ik geloof in continu verbeteren door met
elkaar te denken en te doen (‘doenken’) te leren en te
innoveren. Hoe belangrijk het dan is om te weten wat de
kern van je waarde is; dat Verbindt. Versterkt. Punt.
Als VNSG halen we onze kracht uit de verbinding die
we leggen tussen leden, kennis en SAP. We hebben een
sterke en flexibele infrastructuur van focusgroepen,
workshops, themadagen, congres en magazine en
nog veel meer om die verbinding te dragen. En we zijn
er goed in om die infrastructuur continu te verbeteren
en door te ontwikkelen. We proberen ook nieuwe
verbindingen, zoals de webinars, uit. En met WE bedoel
ik hier alle leden samen, als bouwers van de co-creatie
die de VNSG is.
Van een belangrijk onderdeel binnen
de VNSG werd ons een jaar of twee
geleden duidelijk dat we moesten
gaan vernieuwen. Ons congres,
ons vlaggenschip, wordt elk jaar
fantastisch gewaardeerd door de
aanwezigen. Het kernteam dat het
congres al jaren organiseert, in co-
creatie met sprekers, actieve leden
en sponsoren, slaagde er elk jaar
weer in aanwezigen te verrassenmet
een verhoogde kwaliteit. Aan de
andere kant zagen we de afgelopen
crisisjaren ook dat de sponsorgelden
daalden en dat we er onvoldoende
in slaagden om tegemoet te komen
aan de veranderende behoefte van
de hele VNSG populatie.
Na uitgebreid onderzoek en rijp beraad met deskun-
digen, leden, sponsoren, belanghebbenden en congres-
team hebben we een plan gemaakt en hebben
we de knoop doorgehakt; we zijn voor een nieuw
congresconcept gegaan. Als VNSG hebben we er
vertrouwen in dat het ervaren en ambitieuze team
ons weer kan verrassen met fantastische kwaliteit, dit
keer in een nieuw jasje. Een nieuwe locatie, met meer
keuzevrijheid voor duur en deelname aan intensievere
kennisuitwisseling. Het teamheeft hard gewerkt en alles
eraan gedaan om het nieuwe congres voor ons als VNSG
leden neer te zetten. Nu is het aan ons om ook deze
co-creatie in gebruik te nemen en het succes verder te
ontwikkelen, te verbinden en te versterken.
Ik zie jullie graag op het nieuwe VNSG Congres!
VNSG
Verbindt
Versterkt
Magazine sept/15
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36
Powered by FlippingBook