VNSG Magazine Juni 2016 - page 7

7
Magazine juni/16
Voor meer informatie over het SAP HANA Platform en de Cloud:
VNSG Kennisportaal:
SAP HANA Product home page:
SAP HANA SCN community page:
SAP HANA academy (free!) :
SAP HANA Studio:
SAP S/4HANA GTM Jam:
Hoge verwachtingen
HR lijkt ondertussen een wedstrijd te spelen die er niet meer toe doet
(behalve voor de statistieken). “De toekomst van HR is geen HR”, zei
Ettling in2014 al. HRwas de afgelopen15 jaar gefocust opadministratie,
transacties, payrolling en processing. Die rol functioneerde lange tijd
prima maar is langzaam maar zeker door de tijd ingehaald. HR moet
de business ondersteunen, de agenda van de CEO onderschrijven en
de bedrijfsstrategie onderbouwen. Vinden, ontwikkelen en begeleiden
van talent moet gesynchroniseerd zijn met al deze doelstellingen. Er is
sprake van een verschuiving van werk en HR zal voortaan toegevoegde
waarde moeten leveren en de (bij)rol van administratiekantoor moeten
ontgroeien.
Ettlingmemoreerdeookde“multigenerationalworkforce”waarHRmee
moet leren omgaan. Verschillende generaties op de werkvloer botsen,
zoals we zelf ook kunnen constateren. De kwaliteiten en valkuilen van
de protestgeneratie (1940-1955), verbindende generatie (1955-1970),
pragmatische generatie (1970-1985) en authentieke generatie (1985-
2000) buitelen over elkaar heen en werken elkaar tegen. Generaties
snappen elkaar niet, of willen elkaar niet snappen. Aan HR de taak de
kwaliteiten van alle generaties optimaal tot hun recht te laten komen,
al was het alleen maar omdat organisaties het zich niet meer kunnen
permitteren om zelfs het kleinste beetje talent te verspillen.
Als we het perspectief verplaatsen naar dat van de medewerker:
die heeft hoge verwachtingen en daar spelen de SuccessFactors-
oplossingen op in. De nieuwe HR-oplossing van SAP is specifiek
ontwikkeld voor nieuwe werkomgevingen, nieuwe dynamiek en andere
samenwerkingsverbanden. En dat is hard nodig. Volgens Ettling zien we
momenteeldatveelorganisatiesdewenshebbenomtestandaardiseren.
Daar anticipeert SuccessFactors op. Voorganger SAP HCM werd door
organisaties zelf gebouwd en aangepast aan deHR-processen. Daardoor
ontstonden c mplex HR-omgevingen bij veel klanten: onoverzichtelijk
in elkaar geflans e lappendekens. Met SuccessFactors zijn organisaties
ebouwd is op best
practices. Zelf het wiel uitvind n hoeft niet meer.
Cloud
Een ander issue dat Ettling aanstipt is de cloud. De adoptie van cloud-
toepassingen is hoog bij HR-klanten van SAP. Ettling hoopt die te
vergemakkelijken door verschillende adoptiemethoden aan te bieden.
“The journey to transformation is through the cloud.” De reis naar
transformatie verloopt via de cloud. De adoptie van iedere klant is uniek
en kangericht zijnophet uitbreiden vanmogelijkhedenmet behoud van
de huidige investeringen. Ettling noemt Successfactors “het eindpunt
van deze reis”. Hoewel dat nogal definitief klinkt -klanten bepalen zelf
wel wat het eindpunt is- kan iedere klant zijn eigen snelheid bepalen,
inclusief de vrijheid om specifieke delen of juist het hele systeem te
vervangen.
Om medewerkers op een eigentijdse manier te kunnen ondersteunen,
spelen een aantal zaken een rol. De huidige HR-systemen zijn gebaseerd
op data-opslag, terwijl de wens zich aftekent dat systemen meer
ondersteunend zijn aan de bedrijfsprocessen. Een voorbeeld vanuit
SuccessFactors is de ontwikkeling van intelligent services, waarmee
aanvullende activiteiten door het systeem worden voorgesteld bij een
personele wijziging (bijvoorbeeld een overplaatsing).
Ondersteunen van medewerkers doet SuccessFactors op meerdere
vlakken. Talentmanagement en veranderingen op het gebied van
beoordelen en evalueren vragen om snelheid en dynamiek. Een snellere
transformatie is nodig. SuccessFactors kan deze bieden met behulp van
kwartaalupgrades (SAP HCM kwam één keer per anderhalf jaar met een
functionele update). Hetzelfde geldt voor de verandering die gaande is
op het gebied van opleiden. Naast klassikale opleidingen en e-learning
is er behoefte aan collaborative learning en kennisoverdracht tussen
medewerkers. Ook hierin kan SuccessFactors voorzien. Collaborative
learning (ook wel coöperatieve learning genoemd) is een leermethode
waarbij studenten samenwerken in een team dat klein genoeg is dat
alle leden samen kunnen participeren in een gezamenlijke, helder
omschreven taak (of individuele takenmet een gezamenlijk doel).
systeemmetdiverse
modules en ondersteuning van diverse landspecifieke regelingen.
soms wanneer
uccessFactors alles heeft overgenomen van SAP HCM maar dat is niet
uw systeemontwikkeld en blijven
dit ook aanpassen in de
at SuccessFactors
steeds meer een platform zal zijn. Dankzij open standaarden kunnen we
de verdere ontwikkeling van SuccessFactors garanderen.”
Noot van de redactie: De huidige SAP HCM-omgeving zal support krijgen tot enmet het einde van de SAP Business Suite (momenteel 2025).
In de opvolgende suite (S/4HANA) wordt meer uitgegaan van het gebruik van SuccessFactors als HR-informatiesysteem.
Mike Ettling
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook